top of page

We are DISE

ชื่อภาษาไทย        นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อภาษาอังกฤษ    Digital Innovation and Software Engineering

สังกัด                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วิสัยทัศน์และปรัชญาหลักสูตร    

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ

สีประจำหลักสูตร    สีฟ้า

dise-logo12.png

ประวัติความเป็นมา 

          จากความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Engineering : DISE) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ด้าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเริ่มเปิดดำเนินการปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ในองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ในด้านของซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้การประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ 

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาแนวความคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการร่วมกันทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคต 

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบทั้งในด้านแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม 

◾ เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมีคุณภาพ 

◾ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างงานวิจัยเชิงผลิตภาพและสามารถนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ 

◾ เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการทำความร่วมมือ

ค่าเทอม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอมละประมาณ 13,000 บาท

** นักศีกษาในหลักสูตรสามารถกู้ยืม ทุน กยศ. ได้

อีกทั้งมีทุนการศึกษาอีกมากมาย

103366.jpg

Meet Our Staff

IMG_0667.JPG
IMG_0474.JPG
IMG_0910.JPG
รูปชุดสูทคณะวิท อ อุทัย.jpg

เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

Sethapong Wong-In

ประธานหลักสูตร

Curriculum President

ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

Pannarat Wongpattananipas

เลขานุการหลักสูตร

Curriculum Secretary

สุรินทร์ อุ่นแสน

Surin Aunsan

ที่ปรึกษาพิเศษ

Advisor

อุทัย สำรวมจิตร์

Uthai Samruamjitr

อาจารย์

Instructor

bottom of page